Ochrana osobných údajov

Toto webové sídlo (portál školy) je zabezpečené protokolom bezpečného prenosu dát a škola teda dokáže zaručiť dodržanie súkromia v prípade návštevy portálu a tiež odosielania údajov prostredníctvom formulárov na stránkach portálu. Ďalej škola zastúpená riaditeľkou školy zaručuje, že odoslané, ale i získané údaje prostredníctvom cookies nebude poskytovať iným subjektom, okrem prípadov riešených orgánmi činnými v trestnom konaní. Informácie o cookies sú zverejnené v nastaveniach stránky pri vyjadrení súhlasu s ich používaním.

Pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudoanymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY
Názov: Materská škola Buková
Sídlo: Buková 201, SK-919 10 Buková
Kontakt: +421 33 5578137; mszsbukova@centrum.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte:
Eva Müllerová, Tel: +421 033 5578137; mszsbukova@centrum.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a s tým súvisiace spracovanie žiadosti.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR, pričom spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností materskej školy podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa § 11 ods. 6 v spojení s § 158 ods.1 školského zákona majú školy právo získavať a spracúvať osobné údaje:
a) o deťoch v rozsahu:
– meno a priezvisko,
– dátum a miesto narodenia,
– adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
– rodné číslo,
– štátna príslušnosť,
– národnosť,
– informácie zo zdravotnej dokumentácie (v zmysle platnej legislatívy)
b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu
– meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
– číslo osobného dokladu na overenie totožnosti
– adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
Uvedené osobné údaje majú charakter tzv. bežných osobných údajov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN
Osobné údaje dieťaťa môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté nasledujúcim subjektom:

 • Orgány štátnej správy a územnej samosprávy (napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresný úrad odbor školstva) za kontrolným účelom a účelom financovania školy.
 • Zriaďovateľ školy za účelom riadenia a kontroly výchovno-vzdelávacích procesov.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky za účelom oznamovania údajov pre štatistické účely.
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny za účelom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Štátna školská inšpekcia za účelom kontroly výchovno-vzdelávacích procesov školy.
 • Externá firma poskytujúca pre nás IT servis/údržbu aplikáciám pre elektronickú agendu školy.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nie je.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po uplynutí lehoty uloženia, ktorá je 5 rokov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk .

Svoje práva môžete uplatniť na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, alebo u zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v zmysle platnej legislatívy. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané, alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov pre účely prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole je zákonnou povinnosťou. Následkom ich neposkytnutia môže byť, že škola nebude môcť prijať Vaše dieťa do materskej školy.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

INFORMÁCIE O ZDROJI, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytne zákonný zástupca dieťaťa a nepoužíva informácie pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.